Printed From:

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

หน้านี้อธิบายถึงข้อกำหนดตามกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับผู้เข้าเยี่ยมชมไซต์นี้ทุกคน โดยการเยี่ยมชมไซต์นี้ ท่านยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เนื่องจากข้อกำหนดนี้อาจถูกแก้ไขเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อกำหนดเป็นประจำ

ทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ในการนำเสนอและองค์ประกอบทุกส่วน ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้า โลโก้ และชื่อโดเมน ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.mrdengue-th.com (ต่อไปนี้เรียกว่า “ไซต์”) อยู่ในความคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นของ ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ หรือบริษัทในเครือ หรืออาจอยู่ภายใต้การการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้น

องค์ประกอบใดๆ ของไซต์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่อนุญาตให้ทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ อัพโหลด แปลงสภาพ ส่งหรือแจกจ่ายไม่ว่าในลักษณะใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ ก่อน ยกเว้นการใช้งานของสื่อ ซึ่งต้องใช้งานตามเงื่อนไขในการปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิในทรัพย์สินอื่นใด และอนุญาตให้คัดลอกเฉพาะเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้ใช้และมิใช่เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ข้อความต่อไปนี้จะต้องปรากฏไว้ในสำเนาเนื้อหาของไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการทำสำเนาทั้งหมดหรือบางส่วน: "ลิขสิทธิ์ 2015 บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย"การใช้งานทั้งหมดที่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นภาพ หรือส่วนประกอบใดๆ ที่ประกอบขึ้นเป็น หรือรวมอยู่บนเว็บไซต์ จะต้องไม่มีการแปลงสภาพ การเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขในทางใดๆ

ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ หรือบริษัทในเครือขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ทำการละเมิดปลอมแปลง หรือใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไปในทางที่ไม่เหมาะสม

กลับขึ้นสู่ด้านบน

ลักษณะของข้อมูล

ในบางกรณี ไซต์นี้อาจมีการนำเสนอความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาเฉพาะด้าน ที่สัมพันธ์กับเนื้อหาของไซต์นี้ หรือเนื้อหาจากบทความต่างๆ ของสื่อ ซึ่งข้อมูล ดังกล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาหรือของสิ่งพิมพ์เผยแพร่แต่เพียงผู้เดียว และไม่จำเป็นต้องเป็นความเห็นของ ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวไม่ใช่พนักงานของ ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ และไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ จากซาโนฟี่ ปาสเตอร์ ในการใช้ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้น ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ รวมทั้งความคิดเห็นดังกล่าว ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็นการสะท้อนมุมมองส่วนบุคคลของผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นๆ และไม่ว่าในทางใดก็ตาม จะไม่เกี่ยวกับความคิดเห็น หรือความรับผิดชอบของ ซาโนฟี่ ปาสเตอร์

นอกจากนี้ ไซต์นี้อาจมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ สภาพทางกายภาพ ข้อมูลด้านการแพทย์ และการรักษาทางการแพทย์ที่สงวนไว้เพื่อการใช้งานของมนุษย์เท่านั้น กล่าวได้ว่าข้อมูลบนไซต์นี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่อาจทดแทนคำแนะนำของบุคลการทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์หรือเภสัชกร และข้อมูลบนไซต์นี้ไม่ควรใช้เพื่อการวินิจฉัยอาการเจ็บป่วย หรือปัญหาทางกายภาพ หรือแม้แต่สำหรับการสั่งจ่ายยา หรือการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม

ไซต์นี้ไม่มีวัตถุประสงค์ในการอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาวะ (รวมถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์) อันเกี่ยวข้องกับการใช้ยา การรักษา หรือวัคซีนของของ ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ หรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าที่เกิดขึ้นหรือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดได้

กลับขึ้นสู่ด้านบน

ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ท่านอาจเข้าถึงได้โดยผ่านไซต์นี้ เนื่องจากเราไม่มีอำนาจควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเป็นอิสระโดยสิ้นเชิงจากจากซาโนฟี่ ปาสเตอร์ นอกจากนี้ การมีการเชื่อมโยงระหว่างไซต์นี้ และเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่อาจตีความได้เลยว่า ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ ได้อนุมัติเนื้อหาของเว็บไซต์นั้น

เว็บไซต์ภายนอกอาจมีไฮเปอร์ลิงค์เพื่อเชื่อมโยงมายังไซต์นี้ ซึ่งไฮเปอร์ลิงค์จะต้องไม่ถูกการติดตั้งโดยปราศจากความยินยอมล่วงหน้าของซาโนฟี่ ปาสเตอร์ ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ ไม่จำต้องรับผิดชอบต่อความไม่พร้อมของเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าว และ ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จะไม่ตรวจสอบ ควบคุม อนุมัติ หรือรับผิดชอบต่อเนื้อหา การโฆษณา ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่มีอยู่ในหรือเข้าถึงได้โดยเว็บไซต์เหล่านั้น

กลับขึ้นสู่ด้านบน

ข้อมูลที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติ

ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ วัดผลการดำเนินงานของไซต์ของตนเองเหมือนหลายๆ บริษัทอื่น เพื่อพัฒนาและปรับปรุงไซต์เพื่อประโยชน์ของผู้เข้าเยี่ยมชม ในระหว่างการเข้าเยี่ยมชมไซต์ ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จะจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ และบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้ชั่วคราว ซึ่งเป็นข้อมูลอันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของท่าน และการเข้าเยี่ยมชมของท่าน: โดเมนและโฮสต์ที่ท่านเข้าอินเทอร์เน็ต และที่อยู่อินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์ที่ท่านเชื่อมโยงโดยตรงมายังไซต์นี้ และหากเป็นไปได้ วันที่และเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมไซต์ ระยะเวลาที่ท่านใช้บนไซต์นี้ และหน้าที่ท่านเข้าเยี่ยมชม อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ที่อยู่ และระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ เบราว์เซอร์

ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ อาจมอบหมายให้บุคคลที่สามดำเนินการวัดผลการดำเนินงานตามที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมไซต์ และบุคคลที่สามดังกล่าวจะมีหน้าที่สังเกตการณ์มาตรฐานข้อมูลส่วนบุคคล และจะให้ข้อมูลรวมแก่เราเท่านั้น และจะใช้ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ของ ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ และจะทำลายข้อมูลต่อจากนั้น

ไซต์นี้อาจฝังข้อมูลบางส่วนที่เรียกว่า “คุกกี้” ในคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชม ซึ่งโดยปกติแล้ว คุกกี้จะให้เลขเฉพาะแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมที่ไม่มีความหมายใดนอกเว็บไซต์ที่ถูกกำหนดไว้ เทคโนโลยีนี้จะไม่เก็บข้อมูลที่จะสามารถระบุตัวตนของผู้เข้าเยี่ยมชม และผู้ใช้อาจเลือกปฏิเสธ หรือยอมรับคุกกี้ก็ได้

กลับขึ้นสู่ด้านบน

ข้อจำกัดเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ มุ่งมั่นในการทำให้ข้อมูลที่เผยแพร่บนไซต์นี้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นของบริษัท และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ ไม่สามารถรับประกันได้ทั้งหมดว่าเนื้อหาที่มีอยู่บนไซต์นี้มีความเที่ยงตรงถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือสมบูรณ์ ดังนั้น ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ ไม่จำต้องรับผิดต่อความไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน ความผิดพลาด หรือการละเลยที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนไซต์นี้ รวมถึงไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากการฉ้อฉลโดยบุคคลที่สามอันนำมาซึ่งการแก้ไขข้อมูล หรือส่วนประกอบที่อยู่บนไซต์นี้ และความเสียหายอื่นๆ ในวงกว้าง ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม อันเป็นมีผลมาจาก มีต้นกำเนิดจาก หรือมีลักษณะ หรือผลกระทบใด ซึ่งแม้ว่า ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ ได้ตระหนักถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว และไม่ว่าความเสียหายนั้นเป็นผลจาก (i) การเข้าถึง หรือความไม่สามารถเข้าถึงไซต์นี้ (ii) การใช้งานบนไซต์นี้ รวมถึงอันตราย หรือไวรัสที่อาจติดคอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นใดของผู้ใช้ และ/หรือ (iii) ความเชื่อในข้อมูล หรือเนื้อหาที่มีอยู่บนไซต์นี้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

องค์ประกอบใดๆ ของไซต์นี้ และของเว็บไซต์อื่นๆ นั้น ถูกจัดทำขึ้น "ตามสภาพ" ซึ่งไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือโดยชัดแจ้ง ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ ไม่ได้เสนอการรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวกับโดยไม่จำกัดเพียงมูลค่าตลาด หรือตามความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

กลับขึ้นสู่ด้านบน

ความพร้อมในการให้บริการของเว็บไซต์

ท่านรับทราบว่า (i) ในทางเทคนิคนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ไซต์นี้ปลอดจากข้อบกพร่องใดๆ และ ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ไม่สามารถรับผิดชอบในสิ่งนี้ได้ (ii) ข้อบกพร่องนั้นอาจทำให้ไซต์นี้ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว และ (iii) การดำเนินงานของไซต์นี้อาจได้รับผลกระทบจากเงื่อนไข และการดำเนินการที่นอกเหนือการควบคุมของ ซาโนฟี่ ปาสเตอร์

ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการของ ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ อาจเปลี่ยนแปลง หยุดระงับชั่วคราว หรือถาวร หรือแก้ไขไซต์ทั้งหมด หรือบางส่วน เพื่อการดำเนินการบำรุงรักษา และ/หรือ ปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนแปลงไซต์ ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลง การระงับ หรือการหยุดชะงักของไซต์นี้

กลับขึ้นสู่ด้านบน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลที่รวบรวมและเผยแพร่บนไซต์นี้ อาจมีการอ้างอิงทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ ซึ่งอาจไม่มีจำหน่ายหรือเสนอขายในบางประเทศหรือบางภูมิภาค หรืออาจจัดภายใต้ชื่อที่แตกต่างกัน และอาจจะมีกฎระเบียบ และเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่าง โดยขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆ การอ้างอิงดังกล่าวไม่ได้หมายความว่า ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ ตั้งใจที่จะขายผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือบริการเหล่านั้น ในประเทศของท่านผ่านทางไซต์

กลับขึ้นสู่ด้านบน

ไซต์นี้และเนื้อหาบนไซต์นี้ถูกควบคุมโดยกฎหมายไทย และข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้ และเนื้อหาบนไซต์นี้อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลไทย ในกรุงเทพมหานคร

กลับขึ้นสู่ด้านบน

ผู้จัดทำ:
บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด
87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 23 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

ไซต์โฮสติ้ง:
MrDengue-th (www.mrdengue-th.com)

กลับขึ้นสู่ด้านบน